Länsirajan Kennelkerho ry:n säännöt

Voimassa 28.3.2009 alkaen

Yleisiä määräyksiä

Yhdistyksen nimi on Länsirajan Kennelkerho ry, josta jäljempänä käytetään nimitystä Kennelkerho. Sen kotipaikka on Pello. Toimialueena Kolarin, Pellon ja Ylitornion kunnat. Kennelkerhoon voi kuulua jäseniä myös Ruotsista ja muualta Suomea.              

Kennelkerhon tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten koirien kasvatusta ja käyttöä ottaen huomioon eläinsuojelulliset näkökohdat. Kennelkerho toimii alueellaan kenneltoiminnan tunnetuksi tekemisen ja koiraharrastuksen laajentamiseksi ja tehostamiseksi, tavoitteena terve, käyttökelpoinen, hyväluontoinen, yhteiskuntaan sekä käytännön metsästykseen soveltuva koira.

Kennelkerho järjestää harjoituksia, kilpailuja, koiranäyttelyitä, käyttökokeita, juhlia sekä valistus- ja huvitilaisuuksia. Kennelkerhon toimintaan voivat osallistua myös monirotuiset koirat omistajineen.

Toimintansa tukemiseksi Kennelkerho voi perusta rahastoja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia

Kennelkerhon virallinen kieli on suomi, joka on myös pöytäkirjakieli.

Kennelkerho on Lapin Kennelpiiri ry:n jäsenyhdistys sekä Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n jäsen. Kennelkerhon on lähetettävä Lapin Kennelpiirille vuosittain Kennelpiirin antamien ohjeiden mukainen toimintailmoitus sekä muutoinkin noudatettava Suomen Kennelliiton hyväksymiä ohjeita ja määräyksiä. Kennelkerho voi kuulua jäsenenä myös muihin kenneltoimintaa harrastaviin järjestöihin.       

Jäsenyys

Kennelkerhon jäseniä voivat olla joko vuosi-, perhe – tai nuorisojäseniä.

Vuosijäseneksi pääsee henkilö, jonka Kennelkerhon hallitus hyväksyy. Perhejäseneksi pääsee henkilö, joka kuuluu vuosijäsenen perheeseen ja asuu yhdessä hänen kanssaan. Nuorisojäseneksi pääsee alle 15-vuotias samoilla ehdoilla kuin vuosijäsenkin.

Näiden lisäksi vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen toiminta-alueella erityisesti ansioituneita henkilöitä. Kennelkerhon vuosikokous voi vähintään ¾ äänten enemmistöllä hyväksyä kunniapuheenjohtajaksi entisen puheenjohtajansa, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt Kennelkerhon toimintaa ja sen tarkoitusperien toteuttamista. Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

Kennelkerhon kaikki 15-vuotta täyttäneet jäsenet ovat äänivaltaisia. Äänivallan ehtona kuitenkin on, että henkilö on suorittanut yhdistykselle kuuluvan jäsenmaksunsa. Alle 15-vuotiailla jäsenillä on vain puhevalta.

Liittyessään Kennelkerhoon, kaikki jäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämään jäsenmaksun. Perhe- ja nuorisojäseniltä voidaan periä erisuuruinen jäsenmaksu. Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Jos jäsen haluaa erota Kennelkerhosta tulee hänen tehdä siitä ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen vuosikokouksessa.

Jäsenyys katsotaan päättyneeksi jos jäsen jättää suorittamatta jäsenmaksunsa kahtena vuonna peräkkäin.

Kummassakin tapauksessa eroaminen katsotaan tapahtuneeksi toimintavuotta seuraavan vuoden alusta.

Hallituksen esityksestä voi Kennelkerhon kokous vähintään 3/4b äänten enemmistöllä erottaa jäsenen Kennelkerhosta, jos hän tahallisesti rikkoo Suomen Kennelliiton tai Kennelkerhon sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta hallituksen sääntöihin perustuvia päätöksiä ja ohjeita tai muutoin toimii Kennelkerhon tarkoitusperien tai lain vastaisesti.

10§

Jäsenellä joka eroaa tai erotetaan ei ole mitään oikeutta Kennelkerhon omaisuuteen.

11§

Kennelkerhon asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, ja kuusi (6) jäsentä, sekä heille valitut henkilökohtaiset varamiehet. Hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varamiehet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan siten, että kaksi (2) jäsentä sekä heidän varamiehet ovat vuosittain erovuorossa. Puheenjohtajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja tarpeen vaatiessa myös muita henkilöitä.

12§

Kennelkerhon nimen kirjoittavat

 • hallituksen puheenjohtaja yksin tai
 • hallituksen jäsen yhdessä sihteerin kanssa.

Hallitus voi määrätä sihteerin tai rahastonhoitajan sekä jonkun muun Kennelkerhon toimihenkilön yksin kirjoittamaan Kennelkerhon nimen.

13§

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta, joka lähetetään postitse, viimeistään viikkoa ennen kokousta. Hallitus on koolle kutsuttava viipymättä, mikäli kolme (3) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii tarkoituksen ilmoittaen.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

14§

Hallituksen tehtävänä on lakia, näitä sääntöjä sekä Kennelkerhon kokousten tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen:

 1. johtaa Kennelkerhon toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta.
 2. huolehtia Kennelkerhon ja omien kokousten päätöksien toimeenpanosta.
 3. edustaa Kennelkerhoa ja hoitaa sen asioita virastoissa ja tuomioistuimissa.
 4. valita 11§:ssä mainitut varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.
 5. valmistaa ja esittää Kennelkerhon vuosikokoukselle edellisen vuoden vuosikertomus, tilit, tilintarkastajien lausunto.
 6. hyväksyä uudet jäsenet 5§:n mukaisesti ja pitää jäsenistä luetteloa.
 7. tehdä esitykset jäsenten erottamisesta ja päättää huomautusten antamisesta.
 8. esittää vuosikokoukselle jaostojen puheenjohtajat ja nimetä jaostoihin tarpeellinen henkilömäärä.
 9. käsitellä jäsenten vuosikokoukselle tekemät 18§:n mukaiset esitykset.
 10. valita edustajat Lapin Kennelpiirin ja muiden järjestöjen vuosikokouksiin.

15§

Kennelkerhon toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit päätetään kalenterivuosittain.

Kokoukset

16§

Kennelkerhon kokoukset koolle kutsuu hallitus. Kokouskutsu on toimitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu postitse tai julkaisemalla kokouskutsu paikallislehdissä.

Kennelkerhon vuosikokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuun aikana.

Kennelkerhon vuosikokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4.  hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5.  esitetään vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto.
 6. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
 7. päätetään jäsenmaksujen suuruus ja vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä talousarvio kuluvalle vuodelle.
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja
 9. valitaan kaksi (2) hallituksen jäsentä sekä heidän varajäsenet erovuoroisten tilalle.
 10. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidän varamiehet
 11. käsitellään hallituksen esitykset vuosikokoukselle.
 12. käsitellään jäsenten vuosikokoukselle tekemät 18§:n mukaiset esitykset.
 13. jaostojen sekä niiden puheenjohtajien nimeäminen hallituksen esityksestä.
 14. päätetään yhdistyksen kokouskutsujen ilmoituslehdestä.
 15. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 16. käsitellään lisäksi asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainittu ja voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa, ja ottaa päätettäväksi mikäli tästä on yksimielisyys, ei kuitenkaan asioista, joista on yhdistyslain 24§:n mukaan mainittava kokouskutsussa.
 17. kokouksen päättäminen.

17§

ylimääräinen kokous pidetään, kun Kennelkerhon kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kolmen (3) kuukauden sisällä sen jälkeen, kun anomus on saapunut Kennelkerhon hallitukselle.

18§

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian Kennelkerhon vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallituksen sihteerille tammikuun 31. päivään mennessä.

Asioiden käsittely kokouksissa

19§

Kaikissa niissä asioissa, joista yhdistyslaissa ei toisin säädetä tai säännöissä toisin määrätä, noudatetaan Kennelkerhon ja hallituksen kokouksissa seuraavaa menettelyä:

Yhdistyksen päätöksessä tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet.

Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä kokousten puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

20§

Näiden sääntöjen muutokseen vaaditaan Kennelkerhon kokouksen päätös, joka on tehty vähintään 2/3 äänten enemmistöllä.

21§

Kennelkerhon purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa (2) vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä Kennelkerhon kokouksessa, josta toinen on vuosikokous. Purkamispäätös on tehtävä vähintään ¾ äänten enemmistöllä.

22§

Jos Kennelkerho puretaan ja lakkautetaan, tulevat jäljelle jäänee varat viimeisen Kennelkerhon kokouksen päätöksen mukaisesti jollekin kennelasiaa ajavalle Suomessa rekisteröidylle Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n alaiselle yhdistykselle tai muulle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai säätiölle.

Yhdistyslaki

23§

Asioissa, joissa näissä säännöksissä ei ole määräyksiä, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.