Vuosikokous 25.4.2019

LRKK:n vuosikokous Pellon Rohkihallilla

25.4.2019 klo.18:00

Kennelkerhon vuosikokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4.  hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5.  esitetään vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto.
 6. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
 7. päätetään jäsenmaksujen suuruus ja vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä talousarvio kuluvalle vuodelle.
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja
 9. valitaan kaksi (2) hallituksen jäsentä sekä heidän varajäsenet erovuoroisten tilalle.
 10. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidän varamiehet
 11. käsitellään hallituksen esitykset vuosikokoukselle.
 12. käsitellään jäsenten vuosikokoukselle tekemät 18§:n mukaiset esitykset.
 13. jaostojen sekä niiden puheenjohtajien nimeäminen hallituksen esityksestä.
 14. päätetään yhdistyksen kokouskutsujen ilmoituslehdestä.
 15. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 16. käsitellään lisäksi asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainittu ja voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa, ja ottaa päätettäväksi mikäli tästä on yksimielisyys, ei kuitenkaan asioista, joista on yhdistyslain 24§:n mukaan mainittava kokouskutsussa.
 17. kokouksen päättäminen.